ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα των Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τους πελάτες και αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

Εξυπηρέτηση Πελατών: Η ομάδα που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της εταιρείας. Με περισσότερους από 100 υπαλλήλους σε 4 διαφορετικές τοποθεσίες και εικοσιτετράωρη λειτουργία, σκοπός της ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών είναι να προσφέρει μια γρήγορη, φιλική και ακριβή εμπειρία στους πελάτες μας σε 7 διαφορετικά κανάλια και εξυπηρετεί περισσότερα από 1.500.000 αιτήματα ετησίως σε 5 διαφορετικές γλώσσες.

Εξουσιοδότηση Ανάληψης: Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την έγκριση των αιτήσεων ανάληψης, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των ρυθμιστικών αρχών και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πληρωμές: Υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων ανάληψης, καθώς και για την παρακολούθηση των καταθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε συναλλαγή εκτελείται απρόσκοπτα.

KYC:  Συλλογή και ανάλυση βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τους κανονισμούς των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Παροχή βοήθειας στους πελάτες όσον αφορά τη Διαδικασία Ταυτοποίησης και έγκριση αναλήψεων όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται.

Risk & Fraud: Το Τμήμα Risk & Fraud είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την πρόληψη δραστηριοτήτων που δεν έχουν ως σκοπό την ψυχαγωγία, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σχετικοί κίνδυνοι.